Tagasiside

Täname kõiki, kes on võtnud aega mängudele tagasiside andmiseks! Siit leiate nii lasteaia- kui kooliõpetajate, noorsootöötajate, organisatsioonide esindajate kui laste tagasiside.

Tagasiside digiturvalisuse mängudele on õpetajate poolt väga positiivne. Kiidetakse eelkõige teema vajalikkust, tegevuste mitmekesisust ja eakohasust.

Vajalik ja õpetlik

Õpetajad on korduvalt rõhutanud, et mängude teemad on õigesti valitud ning digiturvalisusest peab kindlasti lastele rääkima.

Eakohane

Tagasisides tuuakse tihti välja, et mängud ja juhised on lastele eakohased, arusaadavad ning kõik saavad olenemata eelnevast internetikogemusest osaleda.

Lõbus

Teadupärast on väiksed lapsed väga ausad ja vahetud, mistõttu saab mängude käigus lastelt pidevalt tagasiside, mis on olnud väga positiivne!

Suured suured tänud väga toreda tunni eest.

Tallinna Ühisgümnaasiumi kõik 3 klassi jäid väga väga rahule. Nii põnevalt olid väga olulised teemad lasteni toodud.

Koolitaja oli ka väga väga tore, valdas teemat ja sai õpilastega väga hästi hakkama.

Suur tänu Tallinna Ühisgümnaasiumis läbiviidud tundide eest. Mängud olid väga kasulikud ja huvitavad.

~ Tallinna Ühisgümnaasiumi õpetajad Liivia Kivit ja Triin Timm, mai 2024

Ma omalt poolt tunnustaksin kogu teie meeskonda, et olete nii vahva ja põneva projekti välja mõelnud. Meie õpilased jäid väga rahule. Omalt poolt sooviksid erilise tänu öelda meie koolitajale, kes alati nii särasilmselt koolimajja sisenes.

~ Randvere Kooli õppejuht Gerttu Vaher, mai 2024

Suured tänud Triinule õpilaste suurepärase mängulise kaasamise eest digiturvalisuse teemal! Ka tagasihoidlikumad lapsed kuulasid tähelepanelikult ja osalesid suure lustiga vahvates mängudes ning aruteludes. Oli vajalik ja õpetlik kohtumine, tänavad nii õpilased kui õpetajad!

~ Püünsi Kooli sotsiaalpedagoog Marju Usk, mai 2024

Teema oli kahtlemata õpilastele kaasahaarav ja huvitav. Nägin rääkimas ja tegutsemas neid, kes tavaliselt eriti ei jälgi tehtavat. Samas, teades osade laste lugemisoskust ja -huvi, kahtlen, kas nad iga kord teadlikud olid sellest, mida nad ütlesid või vastasid, sest tempo oli mõne kolmandiku jaoks pisut kiire. Aga oli tore jälgida lapsi heatujuliselt tegutsemas 45 minutit. 

~ Võru Kreutzwaldi Kooli logopeed Maire Piiroja, dets 2023

Väga hästi juhendatud aktiivsed tegevused antud teema mõistmiseks. Lapsed olid aktiivses tegevuses. Jäime väga rahule.

~ Võru Kreutzwaldi Kooli 3d õpetaja Triinu Uibo, dets 2023

Lastele väga meeldis. Lapsed arutlesid ja tegutsesid aktiivselt, neil oli huvitav. Tänan! 

~ Võru Kreutzwaldi Kooli 3.c õpetaja Marika Kaur, dets 2023

Digiturvalisuse teemal arutlemine on tänapäeva laste jaoks väga vajalik. Koolitaja Inger sai lastega kiiresti kontakti, juhendamine oli lihtne ja eakohane. 4.b klassi õpilastel oli võimalus kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada. Teda kuulasid nii juhendaja kui kaasõpilased. Mängud olid õpetlikud ja võimaldasid palju liikumist. Aitäh!

~ Võru Kreutzwaldi Kooli õpetaja Eve Jurask, dets 2023

Suurepäraselt sisustatud ja õpetlik tund. Teema pakkus huvi. Mängud võimaldasid liikumist, mõtlemist, üksteisega arvestamist. Kõik said maksimaalselt tegutseda, keegi ei jäänud kõrvaltvaatajaks. Aitäh, koolitaja Inger!

~ Võru Kreutzwaldi Kooli 3a õpetaja Valve Konksi, dets 2023

Sisukas ja õpetlik tund. Õpilastel oli võimalus arvamust avaldada ja neid huvitaval teemal kaasa rääkida. Kõik mängud, mida lapsed mängisid võimaldasid liikumist ja vastastikust lugupidamist. Koolitaja sai lastega väga hästi kontakti. Lastele tund väga meeldis. Aitäh!

~ Võru Kreutzwaldi Kooli 3c õpetaja Maia Mikk, dets 2023

23.10.2023

Tänan meie kooli õpilaste digioskuste arendamise toetamise eest! Lapsed olid rõõmsameelsed ja koostööaltid. Õpetajate tagasiside on positiivne. Mängud, mida tehti olid põnevad, lapsi motiveerivad ja koostööle kutsuvad. Usun, et koolitus oli lastele kasulik ja tore vaheldus traditsioonilises õppetöös

~ Konguta Kooli juht Liina Tamm

07.11.2023

Ma veel kord väga tänan meie 1. ja 2. klassi digi-harimise eest. Lapsed olid väga-väga rahul.

Õpetajad, et jäid väga rahule, mängud olid väga vajalikud, asjakohased ja lastele meeldis samuti väga. 

~ Tallinna 21. Kooli algõpetuse õppetooli juht Piret Kellam

09.10.2023

09.10.2023

09.10.2023

28.09.2023

Täname südamest toredate ja aktiivsete mängude eest vajalikel teemadel. Põnev oli nii lastel kui ka õpetajatel. Kasutatud mängud andsid sarnaseid ideid ja võtteid kasutada teistegi teemade käsitlemisel.

Olete suurepärane koolitaja, kes leiab lastega kontakti ja lähtub laste vajadustest!

~ Haanja Kooli õpetaja Kerli Perend

27.09.2023

Väga kasulik ja praktiline tund. Läbi mängu said õpilased teada, mida tohib, mida ei tohi. Sobis eesti keele ainekava just läbi võetava teemaga. Väiksema rühmaga töötades oleks tund tulemuslikum.

~ Osula Põhikooli õppejuht Marianne Kanep

21.09.2023

Mängudes osalesid 3-4 klasside õpilased. Kõik õpilased leidsid, et sellised teistmoodi tunnid on huvitavad. 4. klassi lastele mängides õppimine meeldis: ei pidanud pingis istuma ja kirjutama, sai liikuda ja isegi joosta. Saime uusi teadmisi netikiusamise kohta ning oskame nüüd paremini ära tunda valeinfot. Kõige rohkem meeldis suhtlemise mäng, kus kaaslase infole oli võimalik anda nii heatahtlik kui üleolev (halvustav) vastus. Kahjuks oli lapsi, kes arvasid, et halvustavad vastused on naljakad. 3.klasside arvates olid mängud ägedad, sest sai palju liikuda. Kõige rohkem meeldis paarides abi küsimise mäng, kus ühel lapsel oli mure ja paariline pidi valima, kas aitab või solvab. Kordasime veelkord üle, et teisi ei tohi kiusata! Pilte ja videosid teistest ei tohi ilma luba küsimata teha! Üks laps arvas siiski, et valeinfot tuleb jagada!

Õpetajad: Mängudes oli väga olulisel kohal oli kuulamine. Paarides abistamise mängus tuli lugeda ja langetada otsus, samas näitas see väga hästi laste omavahelist suhtlemist. Selles mängus oli märgata mõne lapse pahatahtlikkust ( kas siis naljaga või päriselt?).

Kõikidel oli võrdne võimalus mängides ja mängudest õppida!

Turvalist internetis mängimist!

~ Suure-Jaani koolipere

Õpilased ütlesid nii, et meeldis see, et koolitaja oli hästi sõbralik ja rääkis nendest asjadest arusaadavalt. Kiideti ka kaasa toodud vahendeid (need emoti näod näiteks). Mainiti seda, et koolitus tuletas meelde, et kõik ei pruugi olla tõsi mida me oma silmadega näeme või loeme. Lastele meeldis nii vestlus kui ka mängud. Interneti turvalisuse teema avati teise nurga alt. Kui üks päev klassis küsisin, et millist saladust tuleb hoida, siis nii mõnigi vastas, et paroole.

~ Viljandi Paalalinna Kooli õpetaja Etta Sakkis

Kuigi mängijate grupp polnud ühe vanusega, said juhendamisega ülihästi hakkama, pöördudes ükshaaval kõigi poole. Mängud olid üles ehitatud vaheldusrikkalt, mis hoidis mängijatel kogu aeg huvi üleval. Väga nutikalt koostatud mängud!

~ Tartu Mänguasjamuuseumi haridusprogrammi kuraator Ave Viirma

Koolitaja Inger sai lastega koheselt hea kontakti. Tund möödus vabas, mõnusas rütmis, koolitaja jutt oli lastele arusaadav. Mängud väga vajalikud, õpetlikud ja samas lõbusad. Lastele meeldis väga, soovisid selliseid mänge veel mängida.

~ Abja Gümnaasiumi 2. klassi õpetaja

09.03.2023

Jäime tundidega väga rahule. Sedasi antud teemast rääkimine/ läbi mängimine on väga õpetlik ning kasulik. See aitab luua ka päriseluga seoseid. Tegevused olid hästi planeeritud ning vastasid vanusele. Oli nii istumist kui ka liikumist, mis lastele väga meeldis. Meile ja lastele meeldis väga teie positiivne suhtumine ja hoiak. Juhendid olid selged ning arusaadavad. Tunni jaoks oleks võinud rohkem aega olla ning vajab kindlasti veidi vaiksemat kohta, kui meil oli võimalik pakkuda. Lisaks tundus, et huvitatud on ka 3. klasss. Äkki õnnestub neile tunni tellida uuel õppeaastal. Suur aitäh teile vahva kogemuse eest!

~ Luunja Keskkooli õpetaja Hanna-Mari Hillep

06.03.2023

Kiitsin Teie töötuba juba siis meie õppejuhile. Kindlasti on sellisel moel rääkimine nii vajalik kui mõistlik. Mulle väga meeldis Teie mänguline lähenemine, huvitavad tegevused ning sõbralik olek. Ütlesin tookord õppejuhile, et tund sai nii ruttu otsa, kõik jäi minu arvates pooleli ning olen väga huvitatud jätku-töötoast. Loodan, et kohtume jälle!

~ Sillaotsa Kooli õpetaja Annika Tõnurist

06.03.2023

Läbi mängu ja vestlusringi toimunud internetiohutuse koolitus oli 2. klassi lastele nii teema poolest aktuaalne, eakohane, aktiivne kui ka huvitav. Veel meeldis mulle see, et koolitaja koos lastega kuulasid ära ka vastajate erinevad vastused ja vajadusel sai lapse vastust täiendatud ka oluliste näidete või selgitustega. Rühma suuruseks ongi paras u 10 last. Mulle tundus, et aega jäi natuke väheks.

~ Laiuse Jaan Poska Põhikooli 2. kl klassijuhataja Inge Pohlak

10.02.2023

Kuulsin lastelt ja lasteaiaõpetaja Liisilt palju head tagasisidet, suur tänu nii vahva ja sisuka tegevuse eest!

~ Tartu Rahvusvahelise Kooli õpetaja Kirsi Kriit

09.02.2023

Aitäh väga asjaliku teemakäsitluse eest. Teema tehti lihtsalt ja huvitavalt selgeks igale vanuserühmale omamoodi. Noorematele toimus õpe rohkem mänguliselt, mis oli väga positiivne ja haaras lapsi kaasa mõtlema. Kuna vanem kooliaste ei julgenud eriti oma mõtteid avaldada (meie koolis), siis võiks neilegi mingit praktilist tegevust pakkuda. Igal juhul asjade üle järele mõtlema pani see digiturvalisuse tund küll.

~ Krootuse PK ja Krootuse LA Pesapuu direktor Rita Punning

07.02.2023

Mängisime 2. klassi õpilastega digiturvalisuse mängu, mis kajastas isikliku info jagamist, paroolide tugevuse olulisust ning digitaalse jalajälje teemasid. Mängu käiku juhendav YouTube video oli tore ning meeldis lastele väga! Õpetajana oli kogu tegevust väga hea kõrvalt toetada, kuna kõik mängu ettevalmistusega kaasnevad tegevused ja mängu käik on juhendis väga hästi lahti seletatud! Mängu abil tekkisid meil väga põnevad ja sisukad arutelud ning kaasnesid toredad liikumispausid ning ka tantsu ja nalja, mis lastele väga meeldis! Väga hea materjal digiturvalisuse teema toetamiseks!

~ Paistu Kooli õppealajuhataja ja arvutiõpetuse õpetaja Kristlin Oja

06.02.2023

Täname, et tulite ja harisite meie lapsi! Kõik oli suurepärane ja sobis.

~ Tartu Kesklinna Kooli 2. klassi õpetajad Ly ja Tiina

26.12.2022

Eile päev oli kindlasti meeldejääv ja oluline. Ka vanematelt saime tagasisidet, et lapsed rääkisid ka kodus edsi, mida kuulsid. Tore, et internetiohutust käsitleti läbi mängu. Tegevused sobisid 1. klassile väga hästi. Kõik lapsed olid kaasatud ja said aktiiselt arvamust avaldada. Juhendaja oli sõbralik ja oskas lastega oskuslikult suhelda. Minu hinnangul lausa “sündinud õpetaja” – juhtisid kogu protsessi ning lapsed olid pidevalt kaasas. Keegi ei libisenud kõrvale.

~ Tartu Erakooli 1. klassi õpetajad Kerstin ja Maarja

20.01.2023

Digiohutuse teema käsitlemine on tänapäeva laste jaoks aktuaalne ja väga vajalik. Tund oli laste jaoks huvitav ja õpetlik. Tund oli väga hea ja loogilise ülesehitusega ning isaldas aktiivseid, mitmekesiseid tegevusi. Lisaks uute ja vajalike teadmiste andmisele oli tundi sisse lõimitud erinevate ainete tegevused (lugemine, arvutamine, liikumine jne). Hea, et lapsed said ise välja pakkuda endapoolseid lahendusi, said jõuda ise õigete järeldusteni.

~ Tartu Forseliuse Kooli õpetaja Hille Narusberg

20.12.2022

Rõõm oli kindlasti mõlemapoolne. Õpilastele samuti meeletult meeldis. Sina, ise isiksusena oled elav ning huvitav, seega see kindlasti tegi õpilastele teemad veelgi põnevamaks. Teemad on kindlasti õpilastele vajalikud meeldetuletuseks ning see, mida olema arvutiõpetuse tundides puudutanud, see aitas neil ka aru saada, et kui keegi veel seda räägib, siis on see oluline kinnistada. Mängud väga lahedad, eriti see nn chati visuaal, kus keegi võttis sõbra telefoni ning mis edasi sai.

~ Rõuge Põhikooli õpetaja Merilin Kurg

13.01.2023

Eilne oli lastele väga huvitav ja emotsioone pakkuv. Ja ka õpetajatele väga informatiivne.

~ Koeru Lasteaed Päikeseratas õppealajuhataja Mare Ilves

17.12.2022

Kogu üritus oli hästi läbi mõeldud:  suhtlemine lastega sõbralik, teemade käsitlemine sobilik ja vastavuses laste vanusega, kuulamise osa (mis on selles vanuses lastele küllalt keeruline) vaheldus mängudega  ja valmistatud ning kaasa võetud oli toredaid näitlikustamise vahendeid.

~ Viljandi Jakobsoni Kooli 1c õpetaja Sirje Lõssov

8.12.2022

Need digiturvalisuse mängud on õpilaste jaoks vajalikud, kaasahaaravad ja õpetlikud. Kui mängule ettenähtud 45 min läbi said, ei tahtnud õpilased saalist lahkuda, vaid jäid veel mängujuhiga oma mõtteid jagama. Nähes, kui innustunult 1. klassi õpilased mängides digiturvalist käitumist õpivad, tellisime mänge ka 2.-4. klassi õpilastele.

~ Viljandi Jakobsoni Kooli haridustehnoloog Kaja Lõuna

8.12.2022

Lapsed võtsid aktiivselt mängudest osa. Mängud olid põnevas, lõbusad ja kindlasti väga vajalikud lastele. Mängujuht oli väga sõbralik ja positiivne.

~ Torma lasteaia õppealajuhataja Ly Ant

6.12.2022

Digiohutuse mängud olid uuenduslikud ja kaasahaaravad, lastel oli palju äratundmisrõõmu ja võimalus kaasa rääkida. Tegevused olid lustakad, samal ajal väga aktiviseerivad. Sai naljagi. Ka lapsevanemad jälgisid kõrvalt huviga.

~ Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Liana Kurg

07.12.2022

See teema on väga oluline. Väikestele ongi tore mänguliselt netiturvalisusest teada anda, rääkida, arutleda, panna nad ise ka rääkima ja asjale mõtlema. Nautisin ise ka, aitäh!

~ Viljandi Jakobsoni Kooli 1. kl õpetaja Rita Kadaja

12.11.2022

Mis puudutab Teie teemat ja mänge: lihtsalt super! Kõigepealt teema- lihtsalt nii vajalik ja kuidas Teie seda käsitlesite, lihtsalt võrratu. See lihtsus ja samas õpetlik, palju näitlikkust ja mänge, täpselt heakohane. Lastele väga meeldis, veel nädala lõpuni rääkisid sellest!
Teie, kui juhendaja olete kui laste juurde loodud- võrratu sõbralikkus, lihtne ja selge juhendamine, samas konkreetne ja täpne. Suurepärane! Mängud kaasahaaravad, aga õpetlikud!

~ Viljandi Kesklinna Kooli 3. kl õpetaja Jane Kruusamäe

28.11.2022

Digiturvalisuse mäng oli vahvalt ülesehitatud. Kõik, kes tahtsid osaleda olid kaasatud. Digiturvalisuse õppimine käis mänguliselt, kasutati liikumist, lapsed said ennast vabalt väljendada. Suur tänu õpetajale-eestvedajale!

~ Rapla Kesklinna Kooli 3. kl õpetaja Mari Tamberg

22.11.2022

Koolitaja on sõbralik.
Tunnil oli huvitav ja mänguline ülesehitus.
Lapse jaoks lihtne ja arusaadav jutt ja sisu.

~ Tartu Lasteaed Rõõmumaa õppealajuhataja

22.11.2022

Lapsed andsid teisele õpetajale enne lõunauinakule minekut üksikasjalikult edasi täna omandatud digiturvalisuse tarkused. Igal lapsel oli midagi öelda, mida ta õppis või uut teada sai. Eriti korrati üle paroolide teema.

~ Lasteaed Kivikese koolieelikute rühmade õpetajad

08.11.2022

Mängud olid kaasahaaravad, arusaadavad ja huvitavad. Meeldis õpetaja sõbralikkus ja teadlikkus selle kohta, mida tegi. Teistele koolidele soovitan selles projektis kindlasti osaleda.

~ Adavere Põhikooli õpetaja Ellen Pung

07.11.2022

Tegevuses käsitletud teemad olid lastele põnevad ja väga vajalikud. 6-7 aastased lapsed kasutavad juba päris palju interneti iseseisvalt. Tegevus oli kaasahaarav ning kõik lapsed võtsid aktiivselt osa. Seletused olid lastepärased ja lihtsad ning selgesti mõistetavad. Kindlasti soovitan antud tegevust teistele lasteaedadele. Mängujuht oli väga rõõmsameelne ja positiivne.

~ Lasteaed Laululind õpetaja

27.10.2022

Suured tänud, päev läks igati korda ja kõik jäid väga rahule. Oli tore ja lastele meeldis!

~ Telia Eesti AS sponsorlussuhete juht Elo Võrk

02.11.2022

See mäng tõi õpilased lähemale digimaailmas varitsevate ohtudega. Kindlasti oli see lapsi mõtlema panev tunnike, kus läbi mängu vaadati oletatavatele ohtudele otsa. 45 minutit oli köitev ja lastele hariv. Tund oli uut materjali pakkuv ja tuttavat/kuuldut kinnistav.

~ Tartu Katoliku Hariduskeskuse 3.b kl õpetaja Anu Silm

20.10.2022

Oli näha, et õpilased nautisid mänge väga ning hiljem õpetajatega arutledes nõustusime kõik, et käsitletud teemad olid kindlasti väga vajalikud. Mängud olid lõbusad, eakohased ning kaasahaaravad ja mängujuht rõõmsameelne ja toetav.

~ Ülenurme Gümnaasiumi 1a kl õpetaja Kätlin Vahemets

18.10.2022

Kindlasti soovitaksin mängu ka teistele 1. klassidele ja miks mitte ka 2. klassidele. Materjalidega oli nähtud palju vaeva, kõik oli väga arusaadav ja eakohane. Tegevused olid vaheldusrikkad.

~ Tartu Mart Reiniku Kooli 1C. kl õpetaja Aive Käärik

11.10.2022

Lastele jäi mängudest meelde, et internetis peab oskama näha ohtlikke olukordi ja õigesti tegutseda. Võõrastega ei tohi suhelda. Ei tohi huupi klikkida. Ei tohi kõike uskuda, tuleb mõelda kriitiliselt. Peab oskama ka kaotada. Meeldisid kõik mängud: CD mäng, jooksumäng, ringis mäng. Meeldis ka piltide vaatamine ja arutlev vestlus.

~ Tartu Katoliku Hariduskeskuse 3. kl õpetaja Helbe Kits

10.10.2022

Teemasid oli väga palju! Hästi toimis mäng, kus lapsed pidid üksteisele silte näitama. Oli näha, et lastele läks südamesse, kui kaaslane halvasti ütleb.

~ Tartu Erakooli 3i õpetaja Inge Arnold

28.09.2022

Kindlasti soovitan teistele 1. klassi lastele seda mängu, sest tund oli läbimõeldud ja põnev. Leian, et mäng sobib nii sissejuhatavaks kui kinnistavaks tegevuseks. Seda tundi saab väga hästi lõimida eesti keelega. Lapsed said targemaks, teadmisi klassikaaslaste interneti harjumuste kohta, teha meeskonnatööd. Koheselt hakkas silma, kui oluline on vestelda ja tuua näiteid privaatsuse ja ohutu netikäitumise kohta- paroolide jagamine sõbraga ja kogu klassiga. Õppimine läbi teiste kogemuste.

~ Tartu Katoliku Hariduskeskuse 1. kl õpetaja Triinu Linnas

21.09.2022

Oleks veel tahtnud! Parooli teema oli klassile õige fookus. Meeldis, kuidas suutsid klassi ohjata!

~ Tartu Katoliku Hariduskeskuse 1. klassi õpetaja Epp Säre

Mängu tellimine ja muud kirjad

+372 53448655

inger@lasteaeg.ee

Leia meid instagramist